จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การปฐมนิเทศนักศึกษาจีนของมหาวิทยาลัยกวางสีตามโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และมหาวิทยาลัยกวางสี

รายงานโดย
พิทยะ ศรีวัฒนสาร


เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่3 ของมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีนตามโครงการแลกเปลี่ยน2+2 โดยนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ ต้องเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศตนก่อนเป็นเวลา 2 ปี จากนั้นจึงจะเดินทางไป/ มา ศึกษาในมหาวิทยาลัยของคู่สัญญาอีกเป็นเวลา 2 ปี จึงจะสามารถเก็บหน่วยกิตได้ครบตามหลักสูตรและได้รับการอนุมัติปริญญาของมหาวิทยาลัยคู่สัญญา รวม 2 ปริญญา ในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2554 มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกวางสีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจำนวน 11 คน นับเป็นรุ่นที่ 3 แล้ว และในภาคเรียนเดียวกันนี้ยังมีนักศึกษาจีนอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งเลือกเรียนสาขาวิชาการจัดการทางการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมในพิธีปฐมนิเทศครั้งนี้ด้วย ทำให้บรรยากาศดูคึกคักมากยิ่งขึ้น นอกจากคณบดีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว หัวหน้าภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งรับผิดชอบในการควบคุม ดูแลและพัฒนาหลักสูตรของทั้งสองคณะแล้ว ยังมีคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษารุ่นพี่ของนักศึกษาดังกล่าวทั้ง 2 รุ่น ซึ่งเพิ่งจะฝึกงานเสร็จ พร้อมๆกับความสำเร็จทางการศึกษาในประเทศ ซึ่งบางคนก็เตรียมกลับบ้านที่เมืองจีน บางคนก็เตรียมเรียนต่อในระดับปริญญาโททางด้านการท่องเที่ยวที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์นี้เอง


ขอต้อนรับผู้มาใหม่ ขอให้กำลังใจนักศึกษารุ่นที่2 และขอร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษารุ่นที่1 ซึ่งเพิ่งจะประสบความสำเร็จทางการศึกษาทุกๆคน
รศ.ปรียา อุนรัตน์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กับ ผศ.นงค์นุช ศรีธนาอนันต์ หัวหน้าภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รศ.ปรียา อุนรัตน์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุม5-2 ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


รศ.ดร.อุปถัมภ์ สายแสงจันทร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับพร้อมกับให้โอวาทและจุดประกายการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนจริง รู้จริง และทำจริงแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์กับมหาวิทยาลัยกวางสีอย่างน่าสนใจ "เมื่อได้รับการสั่งงานให้ไปอ่านหนังสือแล้วอย่าบ่น...การเรียนต้องมีทั้งสุข ทุกข์และสนุก!"


นักศึกษาจีนรุ่นพี่มาร่วมต้อนรับน้องๆอย่างอบอุ่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น