จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ธุรกิจสินค้าของที่ระลึก

ธุรกิจการขายสินค้าของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองเป็นธุรกิจที่ทำรายได้ให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสูงกว่าองค์ประกอบอื่นๆมาก เช่น ปี 2533 นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศมีค่าใช้จ่ายในเรื่องการซื้อของที่ระลึกถึง 38.83% หรือประมาณ 42,936.40 ล้านบาท รองลงมาคือที่พักแรม 23.35% หรือประมาณ 25,823.22 ล้านบาท และค่าอาหารเครื่องดื่ม 15.07% หรือประมาณ 16,667.48 ล้านบาท

สินค้าของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว ได้แก่
-อัญมณี เครื่องประดับทองรูปพรรณ ซึ่งทำรายได้ประมาณหมื่นล้านบาทต่อปี
-เครื่องถม เครื่องเงิน
-ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
-ดอกไม้ประดิษฐ์
-เครื่องหนัง
-เครื่องไม้แกะสลัก
-เครื่องทองเหลือง
-เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
-สินค้าหัตถกรรมต่างๆ ซึ่งใช้เป็นเครื่องแต่งบ้าน เครื่องใช้ประจำบ้าน ของเด็กเล่นและของที่
ระลึกแบบ อื่นๆ

การพัฒนาสินค้าของระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว
สินค้าของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวควรมีเอกลักษณ์ โดยเฉพาะเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งนี้ต้องอาศัยผู้มีความรู้ทางศิลปะ การออกแบบ การให้สีและฟอกย้อม การเลือกใช้วัสดุพื้นบ้านการลอกเลียนแบบงานศิลปะที่ทรงคุณค่า การกำหนดขนาดแฟชั่น การควบคุมคุณภาพ และกำหนดราคาขาย
การจัดบริการให้แก่นักท่องเที่ยว
-การเลือกทำเลที่ตั้งของร้านในที่ที่นักท่องที่ยวไปมาและแวะชมได้โดยสะดวก
-การจัดร้าน ควรวางกระจายๆ และแสดงให้เห็นชัดว่าของสิ่งนั้นใช้ทำอะไรได้บ้างมีแสงสว่างเพียงพอเพื่อจะได้เห็นสีและความสวยงามของสินค้าอย่างแท้จริง มีสินค้าให้เลือกอย่างเพียงพอ
-การรับสั่งซื้อสินค้า ในกรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการสินค้าที่แปลกออกไปและไม่สามารถนำกลับไปด้วยตนเองได้
-การบรรจุหีบห่อที่สวยงามและการจัดส่งโดยมีการประกัน
-การฝึกอบรมพนักงานในการให้บริการต้อนรับ
-บริการพิเศษอื่น ๆ ทางธุรกิจ

การส่งเสริมสินค้าของที่ระลึก
- การโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยการทำบัตรแนะนำ ทำ brochure, catalog แจกไปยังโรงแรมบริษัทนำเที่ยว และที่อื่น ๆ ที่ลงโฆษณาในหนังสือและวารสารการท่องเที่ยว
- การรวมตัวเป็นชมรม และสมาคม เช่น ชมรมอัญมณี เพื่อเผยแพร่สินค้าและการดำเนินงานของธุรกิจที่เป็นสมาชิก
- การส่งเสริมจากภาครัฐ เพื่อพัฒนาให้สินค้ามีคุณภาพละมีมาตรฐานเน้นการเสนอขายสินค้าอย่างซื่อสัตย์ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือหลอกลวง ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีบทบาทในการส่งเสริมด้านนี้มาก โดยการให้สัญลักษณ์เป็นรูปแม่ค้าหาบของกับร้านขายสินค้าขายของที่ระลึกที่ประกอบการด้วยความซื่อสัตย์ต่อนักท่องเที่ยว
- การประกาศให้ปี 2531 เป็นปีศิลปหัตถกรรมไทย เพื่อเสรมสร้างให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของศิลปะประเภทนี้ เป็นการเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวทราบและสนใจสินค้าของที่ระลึกประเภทศิลปะและหัตถกรรมของไทยมากขึ้น
ปัญหาความเดือดร้อนของนักท่องเที่ยวในเรื่องสินค้าของที่ระลึก
1. สินค้าปลอม
2. การนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด
3. สับเปลี่ยนเอาสินค้าไม่มีคุณภาพหรือของปลอมให้นักท่องเที่ยว
4.สั่งซื้อแล้วไม่ส่งสินค้าให้ตามที่ตกลงกันไว้
5. การโก่งราคาสินค้า หรือจำหน่ายในราคาแพง

สาเหตุของปัญหาเหล่านี้ได้แก่

- เศรษฐกิจกึ่งเสรีของประเทศ ทำให้มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคไม่กว้างขวางเท่าที่ควรยังไม่มีเกณฑ์ควบคุมการผลิตโดยตรง คุณภาพสินค้าถูกกำหนดตามความต้องการของผู้ประกอบการโดยเฉพาะสินค้าจำหน่ายปลีก
- สินค้าเหล่านี้ไม่ใช่สินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ การกำหนดราคาเป็นไปตามอุปสงค์อุปทาน ค่านิยมในสินค้า และความเห็นแก่ประโยชน์ของผู้ประกอบการ
- กลวิธีการเสนอขาย โดยการทำ Direct Sale เชิญชวนตามแหล่งท่องเที่ยว การโฆษณาว่านำไปขายในต่างประเทศได้ราคาสูงกว่าหลายเท่าตัว การให้ค่า Commission แก่รถแท็กซี่ที่พานักท่องเที่ยวมาซื้อ การจัดรถบริการให้บริษัทนำเที่ยวใช้โดยไม่คิดค่าตอบแทน ฯลฯ ทำให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ชดเชย และฉ้อฉลนักท่องเที่ยวแล้วก็จะทราบทันทีว่าสินค้าปลอม หรือถูกสับเปลี่ยนทำให้มีการร้องเรียนผ่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยู่เสมอ ๆ
ร้านค้าของที่ระลึกที่ได้มาตรฐาน
ร้านนารายณ์ภัณฑ์ เป็นองค์การหนึ่งของกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าหัตถกรรมไทย จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวมาประมาณ 50 ปีแล้ว โดยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลและเอกชน บทบาทที่สำคัญคือเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติงานในการพัฒนาสินค้าหัตถอุตสาหกรรมให้ครบวงจร ยกระดับคุณภาพของสินค้า ออกแบบให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ การดำเนินตามแผนงานคือตั้งศูนย์ตามภาค เพื่อส่งเสริมการผลิตในระดับหมู่บ้าน ซึ่งมีทั้งหมดทั่วประเทศประมาณ 6 หมื่นหมู่บ้าน รับซื้อสินค้าหัตถกรรมของชาวบ้านแล้วนำมาขายปลีกที่ร้านนารายณ์ภัณฑ์และที่มุมนารายณ์ในห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ นอกจากนี้คือการตั้งศูนย์สินค้าไทยในต่างประเทศ
ร้านอื่นๆนอกเหนือไปจากนี้ อาจมีเครื่องหมายททท.แสดงอยู่ หรือมีเครื่องหมายการจดทะเบียนคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น

4 ความคิดเห็น:

 1. http://sririwan.blogspot.com/
  ศิริวรรณ รัตนศรี ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 2. นายอิทธิพันธ์ เกื้อเดช 511370156 ครับ

  ตอบลบ
 3. http://artscience-patcha.blogspot.com/

  ส่งงานค๊า อาจารย์

  น.ส. พัชรกันณ์ แก้วดวงจิตร

  491370093

  อาจารย์ค่า เด่วพรุ่งนี้นู๋ไปส่งใบลาน๊า

  ตอบลบ
 4. http://mysweetchocolat.blogspot.com/

  พรพัชร นุชสุภาพ 520105050006

  ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ