จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553

คำอธิบายรายวิชา HT 306 ธุรกิจการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวปี2006

โดย
พิทยะ ศรีวัฒนสาร
(ภาพBangkok Motorcars Parade 1908 , ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล)
คำอธิบายรายวิชา HT 306 ธุรกิจการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว

รูปแบบของธุรกิจการขนส่ง ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ในบริบทของการท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมา และองค์ประกอบของการขนส่ง การจัดสรรทรัพยากรในการขนส่ง ความสัมพันธ์ระหว่างการขนส่งในรูปแบบต่างๆ ภาษาเฉพาะในธุรกิจการขนส่ง ระบบการบริการผู้โดยสารในยานพาหนะ การคิดคำนวณค่าโดยสาร เอกสารสำคัญในการเดินทาง ตลอดจนกฎระเบียบและพิธีการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ


วัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายถึงความหมาย ความสำคัญและองค์ประกอบของการขนส่ง และความสำคัญของการขนส่งรูปแบบต่างๆ
3. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาค่าโดยสาร และการเดินทางท่องเที่ยว
4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเอกสาร ระเบียบและพิธีการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ
กิจกรรมการเรียนการสอนและวิธีการสอน
- การบรรยายในชั้นเรียน
- การอภิปราย/เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามในชั้นเรียน
- มอบหมายงาน (เดี่ยวและงานกลุ่ม)

-สอนสร้างKM Web Blog เพื่อประโยชน์แห่งบูรณาการระดับสูงในการทำPRผลงานของตนในสื่อ Internet
- ฉายวิดีทัศน์
- การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
วิธีประเมินผลผู้เรียน
1. การเข้าชั้นเรียนและparticipation 10 %
2. การทำรายงานเดี่ยว 5 %
3. การทำรายงานกลุ่มและนำเสนอ 15 %
4. การสอบกลางภาค 20 %
5. การสอบปลายภาค 50 %
รวม 100 %

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น