จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2553

โครงการศึกษานอกสถานที่

วิชาหัวข้อเฉพาะด้านธุรกิจท่องเที่ยวกับวิชาการวางแผนและจัดรายการท่องเที่ยว
ผู้รับผิดชอบโครงการ .....................................................
หลักการและเหตุผล
วิชาหัวข้อเฉพาะด้านธุรกิจท่องเที่ยว เป็นการศึกษาวิเคราะห์หัวข้อทางด้านการท่องเที่ยวในแนวลึก รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข กับวิชาการวางแผนและจัดรายการท่องเที่ยว ควรจัดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ ในโปรแกรม “ ทัวร์สวนเกษตร ล่องเรือ ทานข้าว สัมผัสบรรยากาศแม่น้ำสายประวัติศาสตร์ ที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา “เป็นการเสริมสร้างหลักสูตรให้มีความสมบรูณ์ยิ่งขึ้น โดยเลือกหัวข้อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นกรณีศึกษา ใช้พื้นที่สวนเกษตร ใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติอันดีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาดูงานในสถานที่จริง และได้รับฟังคำบรรยายจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพิ่มพูนศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาในการนำไปใช้ในวิชาชีพ
2. ช่วยปลุกจิตสำนึกของนักศึกษาในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง
3. นักศึกษาได้มีความรู้อย่างถูกต้องและมีทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
4. นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษานอกสถานที่
ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงขออนุมัติโครงการศึกษานอกสถานที่ ตามรายการดังนี้

1. ขออนุมัติโครงการศึกษานอกสถานที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. ขออนุมัติการนำนักศึกษาชั้นปีที่3 โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ (ธุรกิจท่องเที่ยว)ที่ลงทะเบียนวิชาหัวข้อเฉพาะด้านธุรกิจท่องเที่ยวจำนวน 45 คนออกไปศึกษานอกสถานที่ในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2544 และขออนุมัติการนำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาเศรษฐศาสตร์ (ธุรกิจท่องเที่ยว)ที่ลงทะเบียนวิชาการวางแผนและจัดรายการท่องเที่ยวจำนวน 50 คนออกไปศึกษานอกสถานที่ในวันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2544

กำหนดการศึกษาดูงานนอกสถานที่
8.00 น. ออกเดินทาง
9.00 น. ถึงสวนเกษตรแบบผสมผสานของคุณมานิตย์ แย้มประยูร อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10.00-11.00 น. เยี่ยมชมสวนกล้วยไม้ และสวนผลไม้(ขนุน ละมุด มังคุดและลองกอง) ฟังการบรรยายเกี่ยวกับการทำเกษตรสวนผสม
11.00-12.00 น. เดินทางไปถึงบ้านสาคลี อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำชมและบรรยายสรุปเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชน เยี่ยมชมสวนลุงแจ่ม และบ้านผลิตไวน์
13.00 -14.30 น.ลงเรือเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตและธรรมชาติรอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา รับประทานอาหารในเรือ ชมการรำอวยพรจากศิลปินรุ่นเยาว์และฟังบรรยายสรุปสภาพภูมิศาสตร์ตัวเกาะเมือง การตั้งราชธานี การตั้งชุมชนบริเวณริมแม่น้ำสายสำคัญสามสาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำลพบุรี
15.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
16.00 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภ่าพ

งบประมาณดำเนินการ
1. ค่ารถปรับอากาศไป-กลับรวมค่าน้ำมัน คันๆละ4,500(2 คัน) 9,000 บาท
2.ค่าอาหารกลางวันพร้อมค่าลงเรือคนละ100บาท(95คน) 9,500บาท
รวมทั้งสิ้น 18,500 บาท
ค่าใช้จ่ายเก็บจากนักศึกษาคนละ 200 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น